Svět podle demokracie

Kolektiv autorů

Příručka je výstupem stejnojmenného projektu Svět podle demokracie, uskutečněného společností Člověk v tísni, o.p.s. v letech 2011 - 2012. Během jeho realizace došlo k vytvoření a otestování e-learningového kurzu pro učitele Plzeňského kraje, jehož centrálním tématem byla demokracie. Jedním z výstupů projektu je i tato příručka, kterou bychom vás rádi inspirovali ve způsobech, jak zahrnout téma demokracie do výuky. Příručkou a kurzem chceme přispět k aktualizaci obsahu výchovy k demokracii na českých základních a středních školách, a to ve vztahu k různým palčivým tématům současného světa.
 
Jak již vyplývá ze samotného názvu, tematickým ohniskem projektu je koncept demokracie, a to nejen coby určitá forma vládnutí, ale především jako soubor představ o společnosti a světě. Podle autorů a realizátorů projektu stojí demokratický světonázor na principech otevřenosti, rovnosti, svobody, zodpovědnosti a lidské důstojnosti. Ačkoli se tyto hodnoty dnes jeví jako samozřejmé, historická zkušenost velí, že bez jejich neustálého oživování a znovupromýšlení je demokracie velmi zranitelným výdobytkem. Je proto důležité, aby se učení těmto principům a hodnotám stalo součástí školských osnov a neoddělitelnou náplní edukace nejmladších generací.

Download