Situační analýza zaměřená na zmapování stávající nabídky na trhu institucionální podpory a realizace programů MKV v ČR ve vztahu k různým cílovým skupinám

Hajská, M., Bořkovcová, M., Morvayová, P., Moree, D.

Výzkum programů multikulturní výchovy vznikl jako reakce na situaci v ČR, kdy vedle sebe existuje celá řada nezávislých vzdělávacích programů, které směřují ke kultivaci mezikulturní tolerance. Tyto programy vycházejí z různých teoretických pozic, liší se svými aktivitami i cílovými skupinami. Může se jednat o školní akce (reagující na průřezové téma MKV), aktivity neziskových organizací zacílené na majoritní či minoritní mládež, programy univerzit, organizací pracujících s imigranty a uprchlíky apod. Tyto organizace většinou docházejí k originálním pojetím multikulturní snášenlivosti i vlastním způsobům, jak jich dosahovat. Vzhledem k tomu, že tato vědění jsou roztříštěná a nesystematizovaná, často dochází k tomu, že se opakují staré omyly a organizace každá zvlášť procházejí řadou slepých cest, kterým by se mohly vyhnout.

Cílem výzkumu (2007) bylo shromáždit a analyzovat co nejširší množství informací o programech multikulturní výchovy (dialogu, soužití) a provést analýzu jejich efektivity. Výsledky výzkumu měly být dále šířeny mezi „multikulturní vzdělavatele“, odbornou i širší veřejnost.

Obsahem první fáze výzkumu (srpen až září 2007) byla situační analýza zaměřená na zmapování stávající nabídky na trhu institucionální podpory a realizace programů multikulturní výchovy v ČR ve vztahu k různým cílovým skupinám. V další, výzkumné fázi navštívili výzkumníci vytipované poskytovatele MKV programů. S žádostí o účast na výzkumu bylo oslovených celkem 47 organizací, v sedmi případech byla schůzka zamítnuta. Celkově bylo provedeno 40 výzkumných rozhovorů. Rozhovory realizovalo celkem pět výzkumníků v měsících říjen a listopad 2007. Se zástupci realizátorů MKV/IKV programů byly provedeny hloubkové rozhovory zaměřené na jejich ideová východiska a cíle, na použité vzdělávací metody a techniky, na vztah k oficiálním dokumentům a legislativním rámcům vymezujícím pole multikulturního vzdělávání v ČR a v EU, na problémy spjaté s jejich realizací, způsoby komunikace s cílovou skupinou, spolupráce s dalšími organizacemi apod. Poznatky z provedeného výzkumu byly zaznamenány a vyhodnoceny v rámci situační analýzy, která je k dispozici na těchto stránkách.

Download